White Deer

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Dodací lhůta
5. Odstoupení od kupní smlouvy

6. Reklamace

7. Ochrana osobních dat

8. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový nákup z dílny WHITEDEER. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel/prodávající:

Ing. Helena Vyskočilová
Slovenská 683
282 01 Český Brod
IČ 664972992. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím těchto internetových stránek jsou závazné. Podáním objednávky kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Kupující je povinen uvést potřebné osobní údaje správně, a to zejména úplnou dodací adresu, na kterou má být zboží odesláno, vč. telefonního kontaktu.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky se zavazuje uhradit náklady vzniklé odesláním zboží a jeho manipulací.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.3. Ceny zboží

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku výrobků v době objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím.

 


4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Výrobky, které jsou skladem, budou odeslány následující den, který je dopravě určen (viz "Doprava a platba"). Výrobky, které nejsou dostupné ihned, zhotovuje prodávající pro konkrétního zákazníka až na základě objednávky rsp. (v případě platby na účet) přijetí platby. Dodací lhůta je vždy uvedena v dostupnosti daného zboží.

V případě, že nebude prodávající schopen dodací lhůtu dodržet, bude o tomto nakupujícího informovat neprodleně.5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi (kopii) a bankovní kontakt kupujícího! V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.
Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu par. 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný nebo poškozený obsah…)

 

 

6. Reklamace

 

Záruční lhůta na výrobky je 24 měsíců a vztahuje se na výrobní a skryté vady.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.
V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené.
Kontakt v případě, že chcete uplatnit reklamaci výrobku, je info@whitedeer.cz.
Reklamované zboží je nutné zasílat ve vyhovujícím obalu a vždy běžným balíkem nebo doporučeně. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být doklad o koupi (kopie) a stručný popis závady.
Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit bez odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě 30ti dnů od jejího doručení.7. Ochrana osobních dat

 

Prodávající se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze výhradně za účelem splnění předmětu kupní smlouvy.

Prodávající se dále zavazuje osobní údaje kupujícího chránit a neposkytovat třetí osobě s výjimkou poskytnutí údajů nezbytných pro úspěšné doručení zboží prostřednictvím spedičních společností.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji prodávajícím v rozsahu výše uvedeném a má právo kdykoli zažádat o vymazání nebo změnu jeho osobních údajů v databázi prodávajícího.

 

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů.

nahoru